1

Të dhënat personale

2

Të dhënat tjera personale

3

Arsimimi

4

Punësimi

5

Shërbimi ushtarak

6

Referencat

7

Dokumentet

1. Shërbimi në FSK (shih Shënimin 1 në fletushkën "Udhëzues për Plotësimin e Formularit të Aplikimit për FSK")

Klikuar - PO    Jo klikuar - JO
2. Të dhënat personale (shih Shënimin 2 në fletushkën "Udhëzues për Plotësimin e Formularit të Aplikimit për FSK")

Klikuar - PO    Jo klikuar - JO

Klikuar - PO    Jo klikuar - JO
3. Gjendja Personale (shih Shënimin 3 në fletushkën "Udhëzues pë Plotësimin e Formularit të Aplikimit për FSK")

Klikuar - PO    Jo klikuar - JO
4. Shtetësia (shih Shënimin 4 në fletushkën "Udhëzues pë Plotësimin e Formularit të Aplikimit për FSK")

Klikuar - PO    Jo klikuar - JO
5. Përkatësia etnike (shih Shënimin 5 në fletushkën "Udhëzues pë Plotësimin e Formularit të Aplikimit për FSK")
6. Letërnjoftimi / Pasaporta / Patentë shoferi (shih Shënimin 6 në fletushkën "Udhëzues pë Plotësimin e Formularit të Aplikimit për FSK")

Klikuar - PO    Jo klikuar - JO


Klikuar - PO    Jo klikuar - JO
7. Përkatesia politike (shih Shënimin 7 në fletushkën "Udhëzues pë Plotësimin e Formularit të Aplikimit për FSK")

Klikuar - PO    Jo klikuar - JO
8. Shkollimi & Kualifikimet (shih Shënimin 8 në fletushkën "Udhëzues pë Plotësimin e Formularit të Aplikimit për FSK")
Gjuha amtare dhe gjuhët tjera që i dini
9. Gjendja shëndetësore (shih Shënimin 9 në fletushkën "Udhëzues pë Plotësimin e Formularit të Aplikimit për FSK")

Klikuar - PO    Jo klikuar - JO

Klikuar - PO    Jo klikuar - JO
10. Të dhënat për punësim (shih Shënimin 10 në fletushkën "Udhëzues pë Plotësimin e Formularit të Aplikimit për FSK")
Historia e punës

Max. (2 Histori të punes) - Jo-Obligative. Nëse i plotesoni këto fusha atëherë plotesoni me te gjitha te dhenat e cekura. Punesimi deri mund te mos plotesohet nëse ende jeni në marrdhënie te punës!

----- Puna e parë -----
----- Puna e dytë -----
11. Shërbimi ushtarak(shih Shënimin 11 në fletushkën "Udhëzues për Plotësimin e Formularit të Aplikimit për FSK")

Klikuar - PO    Jo klikuar - JO
12. Deklaratë për të kaluarën penale(shih Shënimin 12 në fletushkën "Udhëzues për Plotësimin e Formularit të Aplikimit për FSK")

Klikuar - PO   Jo klikuar - JO

Klikuar - PO    Jo klikuar - JO

Klikuar - PO   Jo klikuar - JO

Klikuar - PO    Jo klikuar - JO

Klikuar - PO    Jo klikuar - JO
13. Referencat(shih Shënimin 13 në fletushkën "Udhëzues për Plotësimin e Formularit të Aplikimit për FSK")
----- Personi i parë -----
----- Personi i dytë -----
Zgjedhni pjesën e trupit ku keni tatuazhe (Nëse keni)

14. Ngarkoni fotografinë tuaj
Ngarkoni fotografinë tuaj!
Fotografia që ngarkohet do të shfaqet këtu

image
15. Dokumente tjera për ngarkim

Mesazh informues

Unë jam dakord se të gjitha të dhënat e mia të ofruara janë reale dhe unë plotësisht jam përgjegjës për çdo të dhënë të plotësuar.
Duke zgjedhur "Pranoj" më poshtë ju pranoni kushtet tona !